Our Address | Tel. | MAPUpdated on August 22, 2011

ประกันอุบัติเหตุนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิธีปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

 (1) กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวร หรือการเข้ารับการรักษาพยาบาล
  วิธีปฏิบัติ ผู้เอาประกัน ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทของผู้เอาประกัน ดำเนินการดังนี้
 

1) แจ้งให้บริษัทฯ หรือมหาวิทยาลัย ทราบโดยเร็วที่สุด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ติดต่อ คุณเพ็ญนภา หิรัญลิขิต
ที่งานอนามัย (ห้องพยาบาล TU) กองกิจการนักศึกษา ตึกกิจกรรม ชั้นล่าง
โทรศัพท์ 02-613-3961, 02-613-3958, 089-137-7586
email: pen139@hotmail.com


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ติดต่อ คุณลัดดา กลัดผ่อง
TEL: 081-825-5852 (24 hrs.)

(1) ที่งานอนามัย (ห้องพยาบาล TU) อาคาร SC ชั้น 1 ห้อง SC1063
โทรศัพท์ 02-696-6600 ~2
โทรสาร 02-696-6602


(2) ที่งานอนามัย (ห้องพยาบาล TU) อาคารสำนักงานอธิการบดีศูนย์รังสิต ชั้น 1
โทรศัพท์ 02-564-4440 ~59 ต่อ 1274, 1275, 1999
โทรสาร 02-564-2925

2) ส่งหลักฐานต่างๆ มาให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุ

  หลักฐาน
ที่ต้องการ

1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน
2. หลักฐานทางการแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลการรักษา ฟิล์ม X-Ray
3. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักศึกษา หรือ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน
5. ภาพถ่ายอวัยวะที่สูญเสีย และภาพถ่ายเต็มตัว (กรณีสูญเสียอวัยวะ)
6. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
- ถ้าผู้เอาประกันตกเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ ต้องแนบคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้พิทักษ์ด้วย
- ถ้าผู้เอาประกันตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ ต้องแนบคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้อนุบาลด้วย
- หลักฐานทางการแพทย์ที่รับรองว่า ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ
ระบุอาการบาดเจ็บที่แสดงว่าถึงขั้นทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
7. หนังสือ หรือคำรับรองของมหาวิทยาลัย
8. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหต: บริษัทฯ ไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายในการขอใบรับรองแพทย์

 (2) กรณีสูญเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ
  วิธีปฏิบัติ

ผู้เอาประกัน ผู้รับประโยชน์ หรือทายาทของผู้เอาประกัน ดำเนินการดังนี้
1. แจ้งให้บริษัทฯ หรือมหาวิทยาลัย ทราบโดยเร็วที่สุด
2. ส่งหลักฐานต่างๆ มาให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต

  หลักฐาน
ที่ต้องการ
1. ใบมรณะบัตรของผู้เอาประกัน
2. สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจ (เฉพาะกรณีสูญเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ)
3. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพของแพทย์ (เฉพาะกรณีสูญเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ)
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน และผู้รับประโยชน์
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เอาประกันและผู้รับประโยชน์
6. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา สำเนาบันทึกมอบอำนาจการให้สัตยาบันฯ
7. คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์)
8. หนังสือ หรือคำรับรองของมหาวิทยาลัย
9. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาใบสำคัญหย่า ของผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี)
10. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหต: กรณีสูญเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุภายในบริเวณของมหาวิทยาลัย หรือที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของ หรือเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ หลักฐานเพิ่มเติมที่ต้องการคือ หนังสือรับรองของมหาวิทยาลัยแสดงว่าเกิดอุบัตุเหตุภายในบริเวณของมหาวิทยาลัย หรือขณะการเข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย

 

 

Copyright @ 2009 SIIT Student Affairs Division